Coordenades GPS

Fenollet oest i est
  • Coordenades aparacament: N42 12.305 E1 16.840
  • Coordenades inici Fenollet oest: N42 12.447 E1 16.550
  • Coordenades inici Fenollet est: N42 12.473 E1 16.789
  • Mapa

Barranc del Tortó
  • Coordenades aparcament: N41 05.140 E0 50.494
  • Coordenades inici: N41 05.327 E0 49.563
  • Coordenades del 1r ràpel: N41 05.214 E0 49.463
  • Coordenades camí de sortida: N41 04.649 E0 49.351
  • Coordenades enllaç amb GR: N41 04.635 E0 49.365
  • Mapa
Aquestes són dades preses en els nostres descensos, degut a les cobertures del gps poden variar alguns metres.